Privacy Statement

JDriven B.V. verwerkt persoonsgegevens bezoekers van de websites die vallen onder de holding, bezoekers van door JDriven B.V. georganiseerde events en van personen die gekwalificeerd worden als toekomstige kandidaten met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens

JDriven B.V. verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de op gepaste manier van organiseren van events, de werving van nieuw personeel en de opbouw van zakelijke relaties. Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn, o.a., gegevens uit het cv (Linkedin profiel), e-mails en door collega’s gemaakte gespreksverslagen van interviews.

JDriven B.V. kan tot zijn beschikking staande persoonsgegevens gebruiken door telefonisch of via e-mail, hen berichten te sturen of door hen persoonlijk te contacteren:

  • Relaties te informeren over en uit te nodigen voor evenementen,
  • Personen te informeren over actuele vacatures,
  • Relaties nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen
  • Relaties met personen te onderhouden en uit te bouwen.

Personen kunnen zich altijd afmelden (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven verder geen contact te willen onderhouden. Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met onze privacy officer welke te bereiken is via: privacy@jdriven.com of 030 - 630 39 27.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Wanneer een JDriven B.V. een relatie aangaat, is dat over het algemeen langdurige relatie, omdat wij van mening zijn dat een lange termijn relatie van twee kanten moet komen zullen wij de gegevens voor een jaar bewaren, vervolgens zullen wij het verzoek doen om de gegevens nogmaals voor 12 maanden te mogen bewaren t.b.v. boven gestelde doelen.

JDriven B.V. gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en bewaart deze persoonsgegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de persoonsgegevens te wissen, geen goedkeuring geeft met betrekking tot het verlengen van de bewaarperiode of wanneer JDriven B.V. besluit deze Persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Medewerkers van JDriven B.V. dragen nauwkeurig zorg voor de persoonsgegevens onder diens beheer en hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie. JDriven B.V. maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu gemonitord, geëvalueerd en daar waar nodig verbeterd.

Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

Recht op inzage

Personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van hen verwerken.

Recht op aanpassing of verwijdering

Indien van een persoon de persoonsgegevens onjuist of gewijzigd zijn, zal JDriven B.V. deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door JDriven B.V. uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van hun persoonsgegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van hun door ons opgeslagen Persoonsgegevens aan een gelieerde partij of verwerker. U vindt het vraagafhandeling formulier hier:

Wijzigingsclausule

JDriven B.V. behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen in overeenstemming met AVG. Op www.jdriven.com/privacy is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy statement te raadplegen.

JDriven AVG / GDPR Verzoek formulier

JDriven B.V. verwerkt persoonsgegevens van personen met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor informatie of voor het uitoefenen van uw wettelijke rechten, kunt u een verzoek kenbaar maken in onderstaand formulier. Uw verzoek zal procedureel doorgevoerd worden en u wordt hierover geïnformeerd.

In het geval van algemene informatie, beoordeelt JDriven B.V. of de gewenste algemene informatie verstrekt kan/mag worden. Indien u niet tevreden bent omtrent de geleverde informatie wordt dit dossier omgezet in een klacht.

In het geval van een Klacht, zal er persoonlijk contact met u worden opgenomen.

*
*